เช้าข่าว 7 สี

อัดฟางข้าวเป็นก้อนขายหลังทำนา จ.เพชรบูรณ์

หลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่ต่างมักใช้รถเกี่ยวนวดข้าว เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา สามารถนำเมล็ดข้าวเปลือกไปขายได้ทันที นอกจากนั้นฟางข้าวที่เหลือหลังการเก็บเกี่ยว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ และขายสร้างรายได้อีกด้วย

นายอนุชา โสทองเมือง อายุ 34 ปี เกษตรกรในอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ บอกว่า ทุกๆ ปี หลังเกี่ยวข้าวในแปลงนาของตนเองแล้วเสร็จ จะนำรถไถพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เข้าทำการอัดเศษฟางในนาให้เป็นก้อน เพื่อเปิดขายให้แก่ผู้ที่สนใจ นำไปใช้เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ช่วงหน้าแล้ง หรือใช้คลุมดินเก็บความชื้น ปลูกพืชผักราคาหน้าโกดัง ก้อนละ 25 บาท

นอกจากนี้ ยังซื้อฟางข้าวจากเกษตรกรเจ้าของนา ไร่ละ 30 บาท เพื่ออัดฟางก้อนเข้าโกดังไว้เตรียมจำหน่าย แต่หากเกษตรกรเจ้าของนารายใด มีความประสงค์จะเก็บฟางก้อนไว้ใช้ประโยชน์ หรือนำไปขายเอง ก็จะคิดค่าบริการอัดฟางก้อนราคาก้อนละ 15 บาท ซึ่งในแต่ละวันสามารถอัดฟางก้อน ได้ไม่น้อยว่า 500 ก้อน

สำหรับการอัดฟางก้อนในนาข้าว นอกจากจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ยังทำให้เกษตรกรสามารถไถปรับหน้าดิน เพื่อเตรียมปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยได้ทันที ไม่จำเป็นต้องมีการเผาตอซังข้าวและฟางข้าว เพราะเป็นการสร้างปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง  จึงเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศ ได้อีกทางหนึ่งด้วย