7HD ร้อนออนไลน์

งานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

รัฐบาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีการในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2563
- เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๘๙ รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ต่างประเทศ จัด ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลตามความเหมาะสม
- เวลา 07.55 น. พิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
- เวลา 09.00น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมและหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่วนกลางกำหนดจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัด ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม ต่างประเทศ จัด ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลตามความเหมาะสม

- เวลา 10.30 น. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย นิทรรศการการอนุรักษ์ดินและกระบวนการทำดินปุ๋ย กิจกรรมทำดินปุ๋ยบำรุงต้นไม้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำดินปุ๋ยไปบำรุงต้นไม้บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง และในหน่วยงานของตนต่อไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
-การจัดนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการแสดงกิจกรรม CSR โดยนำกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบริการประชาชน เช่น การฝึกอาชีพ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า นวดแผนไทย การแจกจ่ายกล้าไม้ การออกหน่วยบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่ การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านการทะเบียนและสัญชาติ บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

-การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” เป็นการแสดงวิถีชีวิตของชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-มหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่น ๆ แบ่งเป็น ๔ ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ในหัวข้อ “ป่าและน้ำคืนชีวิต” ภาคใต้ ในหัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ “ชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน” และภาคกลาง ในหัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยังมีการจัดจำหน่วยผลิตภัณฑ์ของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การสาธิตประกอบอาหารพื้นถิ่น ๔ ภาค

-การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club)

-นิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิ Miracle of Life ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

-การออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าแก่ประชาชน

-การแสดงประติมากรรม เช่น ยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท้าวจตุโลกบาล ๔ ทิศ และการแสดงน้ำพุที่สวยงาม

โดยงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กำหนดเวลาการเข้าชม ดังนี้
- วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
- วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. 

ทั้งนี้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดมัคคุเทศก์คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่เข้าชมนิทรรศการภายในบริเวณงานดังกล่าว

รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ และ    ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน