ข่าวในพระราชสำนัก

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชุด คล้องจิตไทย ครองใจชน

ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชุด "คล้องจิตไทย ครองใจชน" ซึ่งเป็นนิทรรศการชุดใหม่ จัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีการบูรณะมาเป็นเวลา 2 ปี เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้ผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย ได้รำลึกถึงพระราชจริยวัตร และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อราษฎร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ "สร้อยสังวาลย์สวรรค์" บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ A จัดแสดงพระราชประวัติ และประวัติชุมชนวัดอนงคาราม ซึ่งเป็นย่านนิวาสสถานเดิม เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ และ "สร้างสรรค์สว่างไสว" บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ B จัดแสดงภาพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชธิดา และพระราชโอรส ขณะประทับที่วังสระปทุม และที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และพระราชกรณียกิจในโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาดอยตุง พื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพระราชจริยวัตรอันงดงามในเรื่องของการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ ดังพระราชดำรัส "เวลาเป็นของมีค่า"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด