ข่าวภาคค่ำ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

หลายภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เริ่มที่ท้องสนามหลวง นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยมีองคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ภาคเอกชน ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายกรัฐมนตรี ยังเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยร่วมทำอินทรีย์วัตถุเพื่อทำปุ๋ย และปรับปรุงดิน ก่อนร่วมกันบำรุงดินและปุ๋ยที่โคนต้นมะขามในพื้นที่สนามหลวง พร้อมขอให้คนไทยอธิษฐานทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า

นายกรัฐมนตรียังเปิดงานวันพ่อแห่งชาติ ที่เริ่มวันนี้เป็นวันแรก ถึงวันที่ 14 ธันวาคม โดยเชิญชวนชมนิทรรศการ ปณิธานความดี…มีแล้วแบ่งปัน และการจัดแสดงกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา มาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่งวันนี้มีประชาชนแต่งกายโทนสีเหลือง มาเยี่ยมชมกิจกรรมถ่ายรูปกับดอกไม้จำนวนมาก

นอกจากเป็นวันพ่อแห่งชาติแล้ว วันนี้ยังเป็นวันดินโลกด้วย โดยปราชญ์เกษตรทั่วประเทศ เปิดสอนตำราศาสตร์พระราชาวิชาของแผ่นดินกว่า 30 วิชาฟรี เช่น วิชา "นวัตกรรมทำนาเงินล้าน" "วิชาจุลินทรีย์ท้องถิ่นนานาชนิด" ในงานภูมิพลังแผ่นดิน "เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9" ที่ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคมนี้

ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล โดยทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดลองคูคลอง บริเวณโดยรอบคลองเปรมประชากร