7HD ร้อนออนไลน์

วัชระ ยื่นประธานสภาฯ ระงับต่อสัญญาก่อสร้างสภาใหม่ครั้งที่ 4

นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  ส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ระงับการขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ 4 ถือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือไม่ ยืนยันผู้รับเหมาอ้างส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ทั้งที่ปี 59 สภาส่งมอบหมดแล้ว

นายวัชระ กล่าวว่า กลุ่มงานพัสดุ สำนักการคลังและงบประมาณ มีความเห็นแล้วว่า ให้ระงับการขยายเวลาการก่อสร้าง โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักการคิดในการขยายเวลาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างว่า เมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2556 ผนวก 16 การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างหลักและผู้รับจ้างอื่น ผู้รับจ้างไม่สามารถยกเอาเหตุที่ผู้รับจ้างรายอื่นๆ รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายทำงานล่าช้า ขึ้นเป็นข้ออ้าง เพื่อขอขยายเวลาทำงานอีกไม่ได้

นายวัชระ กล่าวว่า  ในการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 3 คือ 10 ก.พ.2561-15 ธ.ค.2562 ผู้รับจ้างอ้างว่ามีอุปสรรคจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ครั้งที่ 4 บริเวณโรงเรียนโยธินบูรณะ พ้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต และศูนย์สาธารณสุข 38 กรุงเทพมหานคร พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าและพื้นที่บ้านพักราชการกรมการอุตสาหกรรมทหาร แต่ปรากฏว่านายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือลงวันที่ 11 พ.ย.2559 ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาฯได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้ว และขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด

จึงขอให้ประธานสภาฯระงับการขยายสัญญาการก่อสร้างครั้งที่ 4 ตามที่ผู้รับจ้างขอมาจำนวน 502 วัน เพราะขณะนี้กำลังจะมีการอนุมัติโดยสำนักงานเลขาธิการสภาฯเป็นเวลา 382วัน ซึ่งเห็นว่าน่าจะขัดต่อสัญญาและเอกสารต่างๆ การมายื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ต้องการให้ระงับการก่อสร้าง แต่ต้องการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพราะการขยายออกไปจะมีผลให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าวันละ 2 ล้านบาททั้งค่าเช่าอาคารสถานที่ และยานพาหนะที่รับส่งเจ้าหน้าที่จากอาคารต่างๆมาทำงานยังรัฐสภา