7HD ร้อนออนไลน์

จุรินทร์ สอนมวยการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ต้องเคารพมติพรรค-มติวิป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หรือ ปชป. เป็นประธานในงานมอบรางวัล ออกแบบโลโก้ Young Democrat และปิดโครงการฝึกอบรมยุวประชาธิปัตย์ (Young Democrat) รุ่นที่ 1/2562 “พลังงานคนรุ่นใหม่ พลังขับเคลื่อนใหม่" พร้อมกล่าวปาฐกถา ว่า โลโก้ที่ชนะการประกวดนี้สะท้อนว่ากำลังเดินไปข้างหน้าด้วยอุดมการณ์ และความทันสมัย ซึ่ง พรรค ปชป.นี้ กำลังเดินหน้าไปด้วยอุดมการณ์คือ 1.ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขีดเส้นใต้ไม่ใช่แบบประธานาธิบดี 2.อุดมการณ์ที่จะทำงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน 3.อุดมการณ์ที่จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า อุดมการณ์ประชาธิปไตยของเราเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา เพราะระบบนี้ไม่เหมือนระบบประธานาธิบดี ซึ่งระบบประธานาธิบดีเลือกมาโดยประชาชนโดยตรง อยู่ครบ 4 ปีไม่มีการยุบสภา  สส. และ สว. เลือกมา 2 ปีอยู่เต็มและต่างคนต่างขึ้นกับประชาชนไม่ต้องรับผิดชอบต่อการยึดโยงเหมือนระบบรัฐสภา ดังนั้น เวลาโหวตเสียงในสภา ของประธานาธิบดี   สส. จะโหวตไปทางไหนก็ได้ไม่มีผลให้ประธานาธิบดีต้องลาออก แต่ของไทยเป็นระบบรัฐสภา รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยเสียงข้างมาก เพราะ รัฐบาลจะตั้งได้ต้องมีเสียงข้างมาก ถ้าเสียงข้างน้อยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและจะอยู่ไม่ได้ เพราะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจ และแพ้เสียงในสภา หรือ  เสนอกฎหมายแล้วไม่ผ่าน แพ้เสียงฝ่ายค้านรัฐบาลก็ต้องออกหรือยุบสภา

ดังนั้น เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับรัฐบาลในระบบรัฐสภา จึงต้องมีวิปรัฐบาลคอยรวบรวมเสียงในสภาให้รัฐบาลยังคงเสียงข้างมากไว้  ถ้าเป็นรัฐบาลผสม ทุกพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล มีสิทธิ์ที่จะมีมติพรรค แต่มติพรรคนั้นสุดท้ายต้องนำไปหารือในวิปรัฐบาลเพื่อหามติร่วมกันและเมื่อได้มติร่วมกันแล้วจะต้องนำกลับมาสู่ที่ประชุมพรรค ถ้าพรรคไม่เห็นด้วยก็จะนำกลับไปสู่วิปรัฐบาลอีกจนกว่าจะเห็นร่วมกันเป็นมติวิปฯ และเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกพรรคก็ต้องปฏิบัติไปตามมติวิป ไม่ปฏิบัติเป็นเอกเทศของแต่ละพรรคหรือของบุคคล แต่ถ้าคิดว่าปฏิบัติตามไม่ได้ก็ต้องตัดสินใจทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่ง ฉะนั้นเสียงในสภาผู้แทนราษฎร การเคารพมติพรรค มติวิป จึงเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองประชาธิปไตยแบบรัฐสภา จึงบอกว่า ทำไมถึงต้องฟังมติพรรค เพราะเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่สากลเขาทำกัน