ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ที่โรงพยาบาลสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์ เชิญอาหารพระราชทานไปถวายพระสงฆ์อาพาธ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2562

โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลก ที่รัฐบาลสร้างขึ้น เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลเฉพาะพระภิกษุ-สามเณรที่อาพาธทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อตั้งเมื่อปี 2492 เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้รับการดูแลรักษาสุขภาพตามหลักพระธรรมวินัย

ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุปผา เชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมอาหารไปพระราชทานเลี้ยงทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ข้าวมันไก่, บะหมี่หมูแดง, เค้ก, ไอศกรีม และน้ำผลไม้ ปัจจุบันมีทหารผ่านศึก อยู่ในความดูแล 74 คน ส่วนใหญ่เป็นทหารที่ปลดประจำการ ผ่านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ช่วงอายุระหว่าง 35-80 ปี

ส่วนที่บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก ดิเรก ศรีสุริยจันทร์ เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงผู้สูงอายุรวม 127 คน บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ตั้งขึ้นเพื่อให้ ให้บริการผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกสิทธิ วัฒนปรีชานนท์ เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงเด็กและเยาวชนชาย ในศูนย์ฯ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 เพื่อให้การดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนชายที่กระทำความผิดและศาลมีคำสั่งให้ฝึกอบรมพร้อมจำกัดอิสรภาพ ให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่ครอบครัว และสังคมโดยบอบช้ำน้อยที่สุด และลดปัญหาไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชาย อายุ 16-24 ปี อยู่ในการดูแล 100 คน

และที่อาคารมหาภูมิพลอนุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงกำลังพลที่เจ็บป่วย ผู้ปวย ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลฯ จำนวน 500 คน โรงพยาบาลตำรวจ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ ขนาด 628 เตียง ในแต่ละปีจะมีผู้มาใช้บริการทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ประมาณ 720,000 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด