ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี รับฟังการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น" ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของนักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมจากผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ที่มุ่งฝึกปฏิบัติให้นักศึกษานำความรู้จากในห้องเรียนลงสู่ชุมชนท้องถิ่นด้วยพลังจิตอาสา "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" อันเป็นความหมายของนามพระราชทาน "ราชภัฏ" อาทิ กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน พัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือให้เกษตรกร ชมรมกู้ภัยฉุกเฉิน กิจกรรมสร้างฝายคืนป่าให้ชุมชน และกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

ส่วนในช่วงบ่าย องคมนตรี เปิดโอกาสให้ผู้แทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าหารือเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด