ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปาย อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่ลาน้อย รวม 3,000 ผืน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นมากในฤดูหนาว ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอุณหภูมิต่ำสุด 9.6 องศาเซลเซียส ราษฎรมีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า 200,000 ผืน โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวได้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาว พร้อมกันนี้ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวและผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 3 อำเภอ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมภาคเหนือ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทำให้อุณภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัด

และที่จังหวัดน่าน นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง รวม 3,000 ผืน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งยังได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรมารับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ โดยราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 

จังหวัดน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และหุบเขา ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและหนาวจัดทั่วทุกพื้นที่ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมาก มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ สภากาชาดไทย ส่วนราชการ และภาคเอกชน ได้นำเครื่องกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 11,293 ราย และยังคงมีราษฎรกว่า 100,000 คน ต้องการเครื่องกันหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ เด็กไร้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย

ส่วนที่จังหวัดพะเยา พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปง และหอประชุมโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม อำเภอเชียงม่วน รวม 1,994 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้มารับสิ่งของพระราชทาน รวมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชน พร้อมกันนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ทั้ง 2 อำเภอ

โดยในห้วงปี 2562-2563 จังหวัดพะเยา มีประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ คนพิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวกว่า 80,000 คน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด