7HD ร้อนออนไลน์

ร้อง ปปช. ตรวจสอบ เลขาฯ สภาฯ ขยายเวลาก่อสร้างรัฐสภาใหม่

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ส่อเอื้อเอกชน ทำรัฐเสียหาย

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการ ป.ป.ช. สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กระทำการที่ส่อว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย และกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่ เนืี่องจากได้อนมุมัติให้เอกชนขยายสัญญาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ออกไปถึง 4 ครั้ง จนทำให้การก่อสร้างล่าช้า ไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนด 

โดยเห็นว่าการส่งมอบพื้นที่ และการขยายสัญญาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับบริษัทซิโน- ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ที่มีการขยายเวลาออกไปถึง 4 ครั้งนั้น พบว่าการขยายเวลาในครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เพราะมีการอ้างเหตุในการขยายเวลา ว่าติดปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ และติดสัญญาอื่นๆ อาทิ สัญญาจ้างเหมาระบบไอซีที ซึ่งทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะยกเป็นเหตุให้ขยายสัญญาได้ และ ไม่ใช่ข้ออ้าง ที่จะเป็นเหตุให้บริษัทเอกชนไม่เสียค่าปรับกับรัฐ  ดังนั้นจึงขอให้ป.ป.ช.ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา


นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อนุมัติขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ส่อเอื้อเอกชน ทำรัฐเสียหาย