ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญา

องคมนตรี มอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ หรือ นบร. และหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ พพร. รุ่นที่ 8 รวม 100 คน ซึ่งสำนักงานกปร. จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 5 ปี 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจ และการเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้บังเกิดความยั่งยืน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยผู้อบรมล้วนเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมามีผู้ผ่านการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรรวม 700 คน พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักทั้ง 2 หลักสูตร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด