เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ตรวจวัดแนวเขตครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ใหม่

กรมป่าไม้ได้หารือร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ที่จะร่วมมือกับแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในบางพื้นที่ หรือการขีดเส้น ส.ป.ก. กับป่าสงวนแห่งชาติ ที่ควรจะต้องเป็นเส้นเดียวกัน

กรมป่าไม้จะนำพื้นที่ที่เคยมอบให้ ส.ป.ก.กว่า 35 ล้านไร่ จาก 40 กว่าล้านไร่ มาดูใหม่ทั้งหมด แม้จะมีขอบเขตที่ชัดเจนอยู่แล้ว แต่จะมาตรวจสอบให้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะได้ประโยชน์นอกจากป้องกันความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานแล้ว ประชาชนจะไม่เกิดความสับสน

กระบวนการจัดทำแนวเขตร่วมกันนี้ จะนำร่องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก่อนเป็นจังหวัดแรกจากนั้นจะประชุมร่วมกันทุกๆ จังหวัด โดยให้ใช้แนวเขตที่ดินของป่าสงวนแห่งชาติเป็นหลัก

ยืนยันว่า คนที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกำหนด จะไม่ได้รับสิทธิการจัดสรรที่ดินทำกินให้ การจัดทำแผนที่แนวเขตร่วมกัน หรือ One Map นี้ เป็นการจัดทำข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดในอนาคต