ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานประกาศนีย บัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า

โดยผู้แทนพระองค์ได้มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้า 2 คน เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าแก่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันฯ 7 คน และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า รวม 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 และรุ่นที่ 21, หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17, หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16, หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 และหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 รวม 577 คน

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความว่า "การที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ทั้งในภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ได้เข้ารับการศึกษาอบรมในเรื่องการเมืองการปกครองเป็นพิเศษ จากสถาบันพระปกเกล้านั้น ถือว่ามีโอกาสดีที่จะได้สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง ทั้งจะได้ผูกมิตรไมตรีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการปฏิบัติบริหารงานของชาติ อันจะเป็นการขยายมุมมอง และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ยิ่งกว้างขวางขึ้น บัดนี้ ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมครบถ้วนแล้วตามหลักสูตร ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง พร้อมทั้งรักษาน้ำใจไมตรีที่มีต่อกันไว้ให้เหนียวแน่น ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้ส่งเสริมกัน เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเราให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องยั่งยืน ยังความเจริญก้าวหน้าและผาสุกร่มเย็นให้บังเกิดขึ้น ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชน"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด