7HD ร้อนออนไลน์

สรรพสามิต เล็งเก็บภาษี 14% กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% ปีหน้า

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่าในปี 2563 จะจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0% หรือเบียร์ 0% เพราะไม่ต้องการให้มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุขพบว่าเบียร์ 0% ในมุมมองของผู้บริโภคจัดว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทหนึ่ง แต่ยังไม่มีพิกัดภาษีที่จะไปจัดเก็บให้ถูกต้องและยังพบมีการแจกตัวอย่างทดลองให้ดื่มในสถานศึกษาทำให้ควบคุมไม่ได้เพราะผู้ผลิตแจ้งว่าไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดเก็บภาษีเบียร์ 0% เชื่อว่าจะไม่กระทบกับราคาขายปลีกเนื่องจากปัจจุบันเบียร์ 0% มีวางขายในราคาเดียว หรือใกล้เคียงกับเบียร์ปกติทั้งๆที่เสียภาษีต่ำกว่า ทำให้มีกำไรมาก ดังนั้นถ้ามีการจัดเก็บภาษีราคาขายจึงไม่มีเหตุผลให้ต้องปรับขึ้น

ปัจจุบันกรมสรรพสามิต จัดทำพิกัดและอัตราภาษีเบียร์ 0% ไว้แล้ว โดยจะจัดเก็บสูงกว่าภาษีเครื่องดื่มทั่วไปที่ 14% แต่จะไม่เท่ากับอัตราภาษีเบียร์ที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันซึ่งเก็บอยู่ที่ 22% จากปริมาณแอลกอฮอล์  หลังจากนี้จะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนที่จะประกาศกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ต่อไป และประกาศนี้จะรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องแต่เป็นนวัตกรรมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์อัดเม็ด ที่ยังไม่เคยมีพิกัดภาษีด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง