ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ใช้เป็น : ปีนี้ค่าใช้จ่ายอะไรใช้หักภาษีได้ ตอนที่ 1

การเสียภาษีประจำปี เป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ทุกคนต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตามกฎหมาย เราจึงควรวางแผนการเสียภาษีให้ถูกต้อง เพราะแต่ละปีรายละเอียดการนำค่าใช้จ่ายมาใช้ลดหย่อนภาษี เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน ซึ่งหลายคนอาจลืมไปแล้วว่าตั้งแต่ต้นปี รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบ้างที่เรานำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ช่วงทำได้ใช้เป็นวันนี้ จึงได้รวบรวมค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนภาษีมาแจกแจงให้รับทราบกัน

รายการที่จะนำมาใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีนี้ ยังมีอยู่ด้วยกัน 6 รายการหลักๆ เหมือนเดิม ประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เงินประกันชีวิต การลงทุนต่างๆ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เงินบริจาค และเงินบริจาคพรรคการเมือง แต่รายละเอียดค่าใช้จ่ายบางรายการเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

เริ่มจากรายการลดหย่อนในส่วนของ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งส่วนนี้ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมในการหักค่าลดหย่อน โดยนำค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งของตัวเอง และของคู่สมรส มาหักได้ไม่เกินรายการละ 60,000 บาท และยังนำค่าใช้จ่ายของบุตร ทั้งบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรม มาหักลดหย่อนได้ คนละ 30,000 บาท โดยบุตรตามกฎหมาย สามารถหักได้ไม่จำกัดจำนวนคน แต่บุตรบุญธรรม หรือ มีทั้งบุตรบุญธรรมและบุตรชอบด้วยกฎหมายจะหักได้สูงสุดไม่เกิน 3 คน และพิเศษสำหรับคนที่มีลูกคนที่ 2 ขึ้นไป จะได้รับสิทธิเพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคนรวมเป็น 60,000 บาท

นอกจากนี้ ยังนำค่าคลอดบุตร ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา ก็นำมาหักได้เช่นเดิม และหักถ้าผู้มีเงินได้เป็นผู้ดูแลคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือคนทุพพลภาพที่มีใบรับรองแพทย์ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้คนละ 60,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าคนพิการหรือคนทุพพลภาพที่นำมาลดหย่อนนั้นต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

ในส่วนของประกันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000บาท โดยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต หักได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ประกันสุขภาพตัวเอง หักได้ไม่เกิน 15,000บาท ประกันชีวิตแบบบำนาญ นำไปหักได้สูงสุด 15%ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และยังนำประกันสุขภาพพ่อแม่ มาหักได้สูงสุด 15,000 บาท ประกันสังคมมาหักได้สูงสุด 9,000 บาท เพราะรัฐบาลเขาต้องการส่งเสริมให้ประชาชนทำประกันตนเองไว้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือในช่วงหลังเกษียณอายุ