7HD ร้อนออนไลน์

สปส.แจ้งลูกจ้างตกงานเหตุกิจการปิดตัว ยังคงสิทธิผู้ประกันตน 6 เดือน

จากเหตุการณ์โรงงานชิ้นส่วนรถยนต์ย่านกระทุ่มแบน ประกาศปิดกิจการไม่แจ้งล่วงหน้าให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม เป็นต้นไป ล่าสุดนางสุจิต กิ่งเกล้า หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สาขากระทุ่มแบน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บริษัท พงศ์พาราโคดันรับเบอร์ จำกัด พบว่ากำลังมีการจัดคิวจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งมีจำนวนลูกจ้างทั้งหมด 999 คน จึงได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างผู้ประกันตนทราบว่า

โดยสำนักงานประกันสังคมยังคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้บริการโรงพยาบาลตามสิทธิ์ในกรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต ทั้งยังได้แนะนำการขอรับเงินว่างงานดังนี้
         
1. ผู้ที่จะขอรับเงินว่างงานจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน
2. การขึ้นทะเบียนว่างงาน ให้ไปดำเนินการที่สำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ที่สะดวก หรือขึ้นทะเบียนด้วยตนเองที่ https://empui.doe.go.th
3. ต้องขึ้นทะเบียนว่างงาน ตามข้อ 2 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกจากงาน
4. ให้นำส่งแบบขอรับสิทธิประโยชน์ บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคารออมทรัพย์ ให้แก่สำนักงานประกันสังคม
5. กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างไม่เกิน 180 วัน
6. ผู้ขอรับเงินว่างงานต้องรายงานตัวเดือนละหนึ่งครั้งตามใบนัดรายงานตัวที่ได้จากการขึ้นทะเบียนว่างงาน
7. สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่รายงานตัว

        
อย่างไรก็ตาม  เดิมบริษัทแห่งนี้มีลูกจ้างพันกว่าคนแต่เนื่องจากบริษัทมีโครงการร่วมใจจาก โดยมีการจ่ายค่าชดเชยทำให้บริษัทเหลือพนักงานเพียง 999 คน ส่วนประวัติการนำส่งเงินสมทบต่อสำนักงานประกันสังคมนั้นถูกต้องไม่มีหนี้สมทบค้างชำระแต่อย่างใด

นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังเดินทางต่อไปยังสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไทย ซึ่งตั้งอยู่ย่านอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อชี้แจงสิทธิ์ให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน ปรากฏว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่ติดใจในเรื่องการเลิกจ้างโดยมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ลูกจ้างและสหภาพแรงงานโดยทำให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยดี เนื่องจากนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย