7HD ร้อนออนไลน์

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกกฎดัดหลังเมาแล้วขับ

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจราจรและเข้ารับการรักษาที่โณงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะได้รับการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดตามกฎหมายทุกราย ผู้ขับขี่สามารถปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ แต่หากไม่ยินยอม ทางโรงพยาบาลจะบันทึกการปฏิเสธในเวชระเบียน เพื่อส่งให้ตำรวจดำเนินการทางกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายอาญาต่อไป และยังให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ขับขี่ที่ เมาแล้วขับ