7HD ร้อนออนไลน์

สภาพการจราจรช่วงปีใหม่ล่าสุดเริ่มหนาแน่น

ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจทางหลวง  (ศปก.บก.ทล.) รายงานสภาพการจราจรการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 27 ธ.ค.62 เวลา 16.00 น.
1.เส้นทางภาคเหนือ
        1.1.ทล.1 ( พหลโยธิน ) ลงโทลเวย์มีปริมาณรถมาก ยังเคลื่อนตัวได้
        1.2 ต่างระดับบางปะอิน ปริมาณรถมาก ชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้า
        1.3 ทล.พ.9 ( วงแหวนตะวันออก ) เชื่อมต่อ ทล.1 พหลโยธิน มุ่ง ทล.32 (สายเอเชีย) ชะลอตัวขึ้นต่างระดับบางปะอิน พ้นไปแล้วคล่องตัว ท้ายแถวประมาณ 500 เมตร
        1.4 ทล.32 ( เอเชีย )  ปริมาณเพิ่มขึ้น การาจราจรเคลื่อนตัวได้
        1.5 ทล.340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) การจราจรคล่องตัว
        1.6 ทล.21 (พุแค-หล่มสัก)  ปริมาณรถปานกลาง ชะลอตัวขึ้นเนินเขาขาดเคลื่อนตัวได้ ไม่หยุดนิ่ง      
2.เส้นทางไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
         2.1 ทล.1 ( พหลโยธิน )
              - ช่วงวังน้อย กม.55 ปริมาณรถมาก เคลื่อนตัวได้
              - กม.106 ต่างระดับสระบุรี ปริมาณรถน้อย การจราจรคล่องตัว
         2.2 ทล.พ.9 ( วงแหวนตะวันออก ) เชื่อมต่อ ทล.1 ( พหลโยธิน ) การจราจรยังคล่องตัว
         2.3 ทล.2 ( มิตรภาพ ) สภาพการจราจร ยังใช้การได้ดี
              - กม.35 (กลางดง) ปริมาณรถเพิ่มขึ้น ชะลอตัวขึ้นเนิน เคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุดนิ่ง
              - กม. 88 (คลองไผ่) การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี
         2.4 ทล.304  (กบินทร์บุรี – ปักธงชัย) ช่วงเขาซำขวางปริมาณรถมาก ยังเคลื่อนตัวได้ช้า ไม่หยุดนิ่ง
              - กม.216 (ห้วยซับบอน) รถมาก ชะลอตัวช่วงก่อสร้าง ตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษครั้งที่ 1 เวลา 15.35 น. และปิดเวลา 15.45 การจราจรเคลื่อนตัวได้ดี
              
         2.5 ทล.348 (อรัญประเทศ – นางรอง) ปริมาณรถเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวได้ช้า ตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษ ระหว่าง กม.76 ต.ทับราช อ.ตาพระยา จว.สระแก้ว  กม.80 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ (เปิดครั้งที่ 4 ) เปิดเวลา 15.35 น. และปิดเวลา 15.50 น. การจราจรเคลื่อนตัวได้
         
3.เส้นทางไปสู่ภาคใต้
        3.1 ทล.35 ( พระราม 2 ) ปริมาณรถปกติ การจราจรคล่องตัว
        3.2 ทล.4 ( เพชรเกษม ) ปริมาณรถปกติ การจราจรคล่องตัว
    
4.เส้นทางไปสู่ตะวันออก
        4.1 ทล.3 ( สุขุมวิท ) การจราจรคล่องตัว   
        4.2 ทล.พ.7 (มอเตอร์เวย์) ขาออก มุ่งหน้าลาดกระบัง ปริมาณรถเพิ่มขึ้น ชลอตัวช่วงต่างระดับทับช้าง การจราจรเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่อง