7HD ร้อนออนไลน์

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหลายจังหวัด มีผล 1 ม.ค.63

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่ 10) ตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามกฎหมายกำหนด เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 และมีมติเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน

การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 336 บาท ในจ.ชลบุรีและภูเก็ต , วันละ 335 บาท จ.ระยอง , วันละ 331 บาท ในกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และวันละ 330 บาท ในจ.ฉะเชิงเทรา  มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป