เช้าข่าว 7 สี

Green Report: ผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายได้แล้ว

นอกจากมาตรการเข้มงวดจริงจัง ที่รัฐประกาศงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในวันที่ 1 มกราคมนี้ เพื่อลดปัญหาขยะทั้งขยะบกและทะเล ทางออกอีกด้านนักวิจัยไทย ต่างคิดค้นนวัตกรรมหลายชิ้นงาน ที่จะนำมากำจัด หรือนำมาใช้ทดแทนถุงพลาสติก

นวัตกรรมล่าสุด "ถุงพลาสติกย่อยสลายได้" หรือ "ถุงพลาสติกชีวภาพ" ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้คิดค้นขึ้น ซึ่งจุดที่น่าสนใจ คือ ทำมาจาก"มันสำปะหลัง" ที่พัฒนาสูตรในห้องปฏิบัติการเป็น "เม็ดพลาสติกชีวภาพ"

ถุงพลาสติกชนิดนี้ เริ่มแรกจะใช้ใส่ขยะประเภทขยะเปียกจำพวกเศษอาหารก่อน เพราะต้องอาศัยกระบวนการย่อยสลายจากเศษอาหาร ที่จะทำให้ถุงพลาสติกชนิดนี้ย่อยสลายได้ภายใน 3-4 เดือน

สำหรับ พลาสติกชีวภาพจะย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์ และได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำ ย่อยสลายตามระยะเวลาที่กำหนด แตกต่างกับพลาสติกออกโซ (OXO Plastic) ซึ่งเป็นพลาสติกที่แตกตัวเป็นไมโครพลาสติก ไม่สามารถย่อยสลายได้

คาดว่าจะเริ่มนำร่องใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ในต้นปีหน้า

ทีมวิจัย คาดหวังว่า ถุงขยะย่อยสลายได้ จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย และช่วยในการจัดเก็บขยะเปียกได้ง่ายขึ้น มีความปลอดภัย สามารถนำขยะในถุงไปทิ้งได้

ข้อมูลจากผู้ผลิต พบว่าปัจจุบันมีการใช้พลาสติกชีวภาพเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ของการใช้พลาสติกทั้งหมด เพราะติดปัญหาเรื่องต้นทุนและคุณภาพ จึงคาดหวังว่าจะมีการสนับสนุนในวงกว้างอย่างจริงจังFacebook: CH7HD Social Care