ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศปถ.สรุปภาพรวมจราจร เทศกาลปีใหม่ 2563

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ 7 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร“ เกิดอุบัติเหตุ 354 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 คน ผู้บาดเจ็บ 359 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (27 ธ.ค.-2 ม.ค.2563) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 373 คน ผู้บาดเจ็บ รวม 3,499 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ 32.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 29.00 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.97 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็น 0) มี 6 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา (116 ครั้ง)  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (15 คน) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สงขลา (121 คน)

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จะกำชับให้จังหวัดถอดบทเรียนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุในเชิงลึกอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ พร้อมบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลในโอกาสต่อไป