7HD ร้อนออนไลน์

กรมสุขภาพจิต ชี้ปัญหาความสัมพันธ์ เป็นปมเสริมให้ฆ่าตัวตายมากสุด

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาการฆ่าตัวตายและปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเสียชีวิตของการฆ่าตัวตายสำเร็จ ปี 2561-2562 พบว่า ปัญหาการฆ่าตัวตาย มีความสลับซับซ้อนและเกิดจากปัจจัยที่มีการความซ้อนทับกัน โดยปัญหาที่เป็นปัจจัยร่วมพบบ่อยสุด คือ ปัญหาความสัมพันธ์ (53.04%)  เช่น  ทะเลาะกับคนใกล้ชิด,เกิดความน้อยใจจากการถูกดุด่าต่อว่า,ความรักและความหึงหวง รองลงมาคือกลุ่มผู้ใช้สุรา (29%) โรคทางกาย (25.7%) โรคจิตเวช (19.8%) และปัญหาเศรษฐกิจ (18.33%)

นอกจากนี้ กรมสุขภาพจิต ทำการวิเคราะห์คัดแยกผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายสำเร็จ ที่มีการระบุถึงปัจจัยสาเหตุทางเศรษฐกิจ พบว่า ลักษณะของปัญหาทางเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยเดียว โดยทุกรายจะพบสาเหตุอื่นๆ ร่วมด้วยเสมอ เช่น  โรคเรื้อรังทางกาย โรคทางจิตเวช การดื่มสุรา การใช้สารเสพติด และกลุ่มปัญหาความสัมพันธ์ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ในการก่อให้เกิดการฆ่าตัวตาย เป็นสิ่งที่คนไทยควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  การเข้าใจและใส่ใจรับฟังซึ่งกันและกัน ทำให้ผู้ที่กำลังมีปัญหาได้ระบายความรู้สึกออกมา เพื่อช่วยให้จิตใจดีขึ้น หรือสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบา แต่ถ้าปัญหานั้นยังคงสลับซับซ้อนหรือบุคคลนั้นยังมีความคิดทำร้ายตัวเองอยู่ตลอด จึงควรรีบพาไปพบจิตแพทย์ ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือติดต่อขอคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ได้ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสูญเสียจากปัญหาสุขภาพจิตทั้งอาการเจ็บป่วยและการฆ่าตัวตาย