ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

ที่ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี มาประกอบพิธีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี ในการนี้ คณะองคมนตรี ร่วมในพิธีรับพระบรมราชโองการด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด