ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/ 2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงาน พร้อมรับฟังสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ซึ่งจะนำผลการประชุมไปเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 63 ที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยสำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกผลงานการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวง ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ประสบผลสำเร็จ มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปัจจุบันได้ขยายไปสู่พื้นที่สูงอื่นในประเทศอีก 44 แห่ง พร้อมพิจารณาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากขบวนการแปรรูปกาแฟกะลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติสู่ความยั่งยืน พื้นที่บ้านป่ากล้วยขุนยะ ทั้งนี้ ยังได้ให้นโยบายในการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วทั่วถึง ให้ทุกศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจัดทำแปลงสาธิตเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในพื้นที่

ในตอนบ่าย ไปติดตามการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ที่ตำบลแม่เหียะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างขึ้นเพื่อศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับพืชชนิดต่าง ๆ ที่ปรับตัวได้ดีบนพื้นที่สูง รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเรื่องอื่น ๆ โดยเริ่มดำเนินงานวางฐานราบพื้นที่ โดยมีกรอบระยะเวลาก่อสร้าง 20 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด