ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครู และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการรับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ ตำบลแม่นาเติง ตำบลเวียงเหนือ ตำบลเวียงใต้ ตำบลทุ่งยาว ตำบลแม่ฮี้ ตำบลโป่งสา ตำบลเมืองแปง และบางส่วนของอำเภอกัลยาณิวัฒนา เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 459 คน

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์, โทรทัศน์แบบสมาร์ตทีวี, เครื่องสำรองไฟ, กระเป๋านักเรียน และอุปกรณ์การเล่นกีฬาเปตอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและแจกจ่ายให้กับนักเรียน โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานต่าง ๆ คือ ปณิธานตามรอย สื่อร้อยเรียงศิลปรา ขัดสีนวล ล้วนอุรา สีม่วงฟ้า ผกาพรรณ-อุดมทรัพย์ กองทัพสัตว์ เก็บอัฐ ออมสุขสันต์ โดยมีครูและนักเรียนคอยให้ความละเอียดในแต่ละฐานเรียนรู้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด