ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : ปั้นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร กลับคืนบ้านเกิด

การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังเกิดผลกระทบในภาคการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้น ขณะที่คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานนิยมไปทำงานในเมือง ทำให้ขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร และขาดผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกร ที่หล่อเลี้ยงครอบครัวมาอย่างช้านาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ไอเดียเปิดโครงการ "นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร" วางเป้าหมายสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตร และต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

เพียงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความตั้งใจที่จะหันมาประกอบอาชีพทำการเกษตร บรรลุนิติภาวะและอายุไม่เกิน 50 ปี เป็นลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ หรือจะเป็นบุคคลทั่วไปก็ได้ มีที่ดินทำกิน หรือสามารถเช่าที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่หากไม่มีที่ดินทำกิน ภาครัฐก็พร้อมสนับสนุนจัดสรรที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ ซึ่งมีอยู่ 17 แห่ง พื้นที่ 639 ไร่ ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ ในลักษณะการทำเกษตรแบบแปลงรวม ที่สำคัญต้องสมัครใจและพร้อมที่จะกลับไปทำการเกษตรที่บ้านเกิด

มาดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับกันบ้าง จะได้เข้าอบรมการประกอบอาชีพทางการเกษตรที่สนใจ ทั้งการปลูกพืชผัก เลี้ยงปลา และทำปศุสัตว์ พร้อมวางแผนการผลิต ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต แปรรูป และการตลาด เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และยังมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ซึ่งจะเน้นให้ทำเกษตรแบบยุคใหม่ รู้จักใช่เครื่องมือและอุปกรณ์ ทำน้อยแต่ได้มาก สร้างเกษตรผสมผสาน หรือใช้หลักทฤษฎีใหม่ มาบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร และส่งเสริมการทำเกษตรสมัยใหม่หรือเกษตรแม่นยำ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนประสานภาคเอกชนจัดหาตลาดมารองรับผลผลิต พร้อมช่วยวางแผนการผลิตสินค้า ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค คุณผู้ชมที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครผ่านคิวอาร์โค้ด ผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือทางไลน์และเฟซบุ๊ก กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้

มากกว่าการสร้างรายได้ในอาชีพเกษตร ก็คือการได้กลับไปดูแลครอบครัวและคนที่เรารัก ปรับมุมมอง ใช้ 2 มือ สร้างความสุข พลิกฟื้นผืนดินของบ้านเกิด ให้ก้าวสู่เกษตรสร้างชาติอย่างยั่งยืน