ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา

เวลา 18.50 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนดงเจนวิทยาคม อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา รวม 578 คน จัดตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์วัน เมื่อปี 2552 ผลสำเร็จ คือ สมาชิกทุกคนได้แสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีก็กลับตัวและได้รับการยอมรับ ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษา และการพัฒนา EQ

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ซึ่งดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ คือรณรงค์ป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนกลางน้ำ คือปราบปรามผู้กระทำความผิด และปลายน้ำคือ การบำบัดรักษาผู้เสพยากลับสู่สังคม พร้อมกับทรงฟังคำกราบทูลผลการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสนองพระดำริฯ ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบัน เป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรูปแบบใหม่ที่พื้นฐานการเข้าใจ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่เป็นระบบ จนมีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศ

โอกาสนี้ ทรงฟังคำกราบทูลของสมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา พร้อมพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ เพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกโครงการทูบี นัมเบอร์วันของจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน มีชมรม รวม 172 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจฯ 66 แห่ง และเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 มีชมรมประเภทสถานศึกษาอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 จำนวน 1 ชมรม มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบี นัมเบอร์วัน ระดับประเทศ 4 คน จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด