7HD ร้อนออนไลน์

รัฐฯปรับแผนแจ้งข้อมูลภัยแล้ง เน้นประชาชนต้องรู้แผนทั้งระบบ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้ง ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยเชิญผู้แทนจากภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลกับหน่วยปฎิบัติ และกล่าวก่อนการประชุมว่า แนวทางประชาสัมพันธ์จากนี้จะดำเนินการผ่านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยเน้นสร้างการรับรู้ว่ารัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งอย่างไร และ ให้ประชาชนได้รับชุดข้อมูลเดียวกัน หลังจากที่ผ่านมาเมื่อประชาชนเกิดข้อสงสัยมักจะสอบถามไปยังหลายหน่วยงานจึงได้ข้อมูลเฉพาะบางส่วนไม่รอบด้าน

นอกจากนี้ จะเร่งประชาสัมพันธ์แผนงานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  หรือ สทนช. ที่ตั้งขึ้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำให้ประชาชนรับรู้ด้วยทั้งในส่วนแผนระยะสั้นระยะกลาง และ ระยะยาว  ส่วนไหนดำเนินการเสร็จแล้ว หรือ ส่วนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพราะติดอุปสรรค จะต้องแจ้งให้ประชาชนรับรู้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจว่า สทนช. ดำเนินการอะไรไปแล้วและรู้แนวปฎิบัติที่ชัดเจน  เช่น กรณีรับการช่วยเหลือดูแล หรือ เยียวยาจากรัฐบาล ในกรณีที่มีการงดปลูกพืชช่วงเกิดภัยแล้ง หรือ ต้องการรับการส่งเสริมอาชีพอื่นๆ ประชาชนจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง