ห้องข่าวภาคเที่ยง

รัฐบาลปรับแผนช่วยภัยแล้ง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยเชิญภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลกับหน่วยปฏิบัติ เพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การแก้ปัญหาภัยแล้งนับจากนี้ ซึ่งจะเน้นสร้างการรับรู้จากข้อมูลของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ว่ารัฐจะให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูแล้งอย่างไร และให้ประชาชนได้รับชุดข้อมูลเดียวกัน หลังจากที่ผ่านมาประชาชนที่สอบถามไปหลายหน่วยงาน ทำให้ได้ข้อมูลเฉพาะส่วนไม่รอบด้าน

นอกจากนี้ ยังต้องประชาสัมพันธ์แผนงานแก้ปัญหาน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. ให้ประชาชนรับรู้ ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจว่า สทนช. ทำอะไรไปแล้วบ้าง เพื่อให้ประชาชนรู้แนวปฏิบัติชัดเจน ว่าได้รับการช่วยเหลือ ดูแล หรือ เยียวยาจากรัฐ ในกรณีที่มีการงดปลูกพืชช่วงภัยแล้ง หรือ ต้องการรับการส่งเสริมอาชีพอื่นจะต้องทำอย่างไรบ้าง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง