ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.เสนอ 5 มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ ตอนที่ 1

นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตการออกเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดิน ป.ป.ช. มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จึงมีมติเสนอ 5 มาตรการให้รัฐบาลและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกือบ 2 ปีแล้ว เนื่องจากที่ดินมีจำกัด แต่ความต้องการของประชาชนกลุ่มต่างๆ มีไม่จำกัด โดยเฉพาะที่ดินที่มีมูลค่าสูง เช่น ที่ดินตามเกาะ ชายทะเล ป่าไม้ ภูเขาและเขตอุทยาน จึงมีขบวนการทุจริตร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้สนับสนุน

นายวิทยา เชื่อว่าการแก้ไขปัญหานี้ไม่บรรลุผลเพราะการดำเนินการภาครัฐขาดความชัดเจนและต่อเนื่อง มีกฎหมายหลายฉบับ มีหลายหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน จึงมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ค. 1 ไม่มีความชัดเจน เนื่องจากเป็นเพียงแบบแจ้งการครอบครอง ไม่มีการรังวัดที่ดินจากราชการ

กรณี ส.ค. 1 กฎหมายที่ดินปี 2479 กำหนดให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินในช่วงเวลานั้นที่ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ แจ้งการครอบครองเพื่อออกเอกสารเป็น ส.ค. 1 ได้ จากนั้นปี 2515 กำหนดห้ามออก ส.ค. 1 เพราะทำให้มีการบุกรุกที่ดินรัฐ ยกเว้น ส.ค. 1 ที่ออกก่อนหน้านั้นสามารถนำไปออกเป็น น.ส.3 ก. และโฉนดได้ ภายในกำหนด 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2551-2553 หลังจากมีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ปี 2551 หากพ้นกำหนดนี้ต้องให้ศาลยุติธรรมพิพากษาชี้ขาด

รวมทั้งต้องมีหน่วยงานกลางขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งการ จึงจะมีการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบได้สำเร็จ

ส่วนการถือครองที่ดินอย่างไม่ถูกต้องของ สส. และ สว. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีแนวทางแก้ไขอย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้..

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7