ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ศาลากลางจังหวัดเลย นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสถานการณ์น้ำในเขตลุ่มน้ำเลย ซึ่งมีปริมาณน้ำภาพรวมต่ำกว่าปี 2562 ร้อยละ 34 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้มีการติดตามและขับเคลื่อนฯ 14 โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.แล้ว 12 โครงการ นอกจากนี้ ยังพิจารณาการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เมื่อแล้วเสร็จจะส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร 2 หมู่บ้าน 820 ครัวเรือน ให้มีน้ำอุปโภคบริโภค และช่วยพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูฝน 2,200 ไร่ ฤดูแล้ง 820 ไร่

ตอนบ่าย ไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสวนปอ อำเภอภูหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเมื่อปี 2520 ให้จัดหาน้ำให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดปี โดยกรมชลประทาน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปัจจุบันราษฎรอำเภอเมืองและวังสะพุง มีแหล่งเก็บกักน้ำอุปโภคบริโภค และสนับสนุนระบบประปา และยังช่วยบรรเทาอุทกภัยให้พื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนล่าง นอกจากนี้ยังกำหนดแผนการพัฒนาระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน โดยก่อสร้างคลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและขวา กำหนดก่อสร้างปี 2565 เมื่อแล้วเสร็จจะสนับสนุนน้ำให้พื้นที่ชลประทานโดยแรงโน้มถ่วง เกือบ 25,000 ไร่ ให้ราษฎร 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอภูหลวงและวังสะพุง และสนับสนุนพื้นที่ชลประทานโดยระบบสูบน้ำ เกือบ 35,000 ไร่ แก่ราษฎร 11 ตำบล 23 หมู่บ้าน ในอำเภอวังสะพุง เมือง และเชียงคาน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด