ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ที่ห้องประชุมครุพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เป็นปีที่ 3 โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนงานวิจัย พร้อมพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ในการนี้ ได้ฟังบรรยายสรุปหลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษา การผลิตครูเพื่อท้องถิ่น การส่งเสริมผลักดันให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตครู ตลอดจนองค์ประกอบของการผลิตครูที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยกับตัวแทนนักศึกษา ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้กลับไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตน สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด