ข่าวดึก 7HD

เดินหน้าจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินทั่วประเทศ

ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจำนวน 11 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดินของบริษัท TOT ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ตามนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ

ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของ TOT ให้คุ้มค่า ลดการลงทุนซ้ำซ้อน โดยผู้ประกอบการเชื่อว่า จะสามารถดำเนินการนำสายไฟฟ้า รวมทั้งสายสื่อสารต่างๆ ร้อยลงใต้ดินครบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้เร็วขึ้น ทำให้ทัศนียภาพของประเทศไทยสวยงาม และประชาชนจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง