ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช. เสนอ 5 มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ ตอนที่ 1

นายวิทยา อาคมพิทักษ์ กรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผยว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ ป.ป.ช.ทุกจังหวัด รวบรวมข้อมูลกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้ง สส. และ สว. ที่ครอบครองที่ดินโดยไม่ถูกต้องแล้วรีบเสนอให้พิจารณาเพื่อใช้มาตรการทางจริยธรรมเอาผิด

ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเกือบ 2 ปีแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ เสนอ 5 มาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบให้รัฐบาลพิจารณา โดยตั้งหน่วยงานกลางรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินให้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการปราบขบวนการทุจริตที่ร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับเอกชน เพื่อออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโดยมิชอบ เช่น ออก ส.ค.1 มีที่ดินทับซ้อนและมีพื้นที่เกินจริง

กรรมการ ป.ป.ช. ยังเปิดเผยว่า นับถึงสิ้นปี 2559 มีที่ดินที่เป็น ส.ค.1 ตกค้างอยู่กว่า 4,000,000 แปลง รวมมากกว่า 4,000,000 ไร่ ป.ป.ช. ได้รับร้องเรียน 131 เรื่อง พิจารณาแล้วเสร็จ 80 เรื่อง มีเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกร้องเรียน เช่น กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมการปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถูกร้องเรียนว่าเรียกรับเงินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ ให้สวมสิทธิ์แทนบุคคลคนอื่น และออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่ป่าสงวนหรือที่สาธารณะ เป็นต้น   

ส่วนกรณีก่อสร้างถนนบุกรุกที่ป่าชายเลน และที่ดินที่ใช้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเอกชนที่ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ว่าการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินถูกต้องหรือไม่..

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7