ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 09.06 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ สำหรับผลสอบโอเน็ตของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับชาติทุกกลุ่มวิชาสาระ จึงจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน โดยมีผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติ มีจิตสำนึกในด้านที่ดี และยังพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานและเทคโนโลยีแก่ชุมชน มีผลงานได้รับรางวัลที่ 1 ในระดับประเทศ และระดับเขตติดต่อหลายรางวัล

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน และผลการปฏิบัติงาน แล้วทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สาธิตการทดลองการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้าง โดยใช้ขวดน้ำพลาสติกใส และน้ำแข็งเป็นอุปกรณ์ ส่วนชั้นก่อนประถม สาธิตการทำขนมลูกชุบ เป็น 1 ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านแก่เด็ก นอกจากการวาดภาพระบายสี เล่านิทาน และเล่นเกม

จากนั้น ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ ที่มีผลการพัฒนาดีขึ้น โดยนำผลผลิตในแปลงเกษตร มาประกอบอาหารกลางวัน, กิจกรรมฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้แปรรูปอาหาร เช่น ทำกล้วยตาก ไข่เค็ม และซาลาเปาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยมีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้นักเรียนบริโภค ต่อมาทรงรับซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของโรงเรียนไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อีกส่วนหนึ่งจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน และจำหน่ายให้แก่ประชาชน สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน

โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารเกษตรสิริสุข ที่กรมส่งเสริมการเกษตร สร้างขึ้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 5 แห่ง ในโอกาสครบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี 2561 เพื่อใช้จัดการผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการแปรรูปอาหาร ผ่านกระบวนการผลิตระบบ GMP โดยได้พระราชทานชื่ออาคารอันหมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร แบ่งเป็นส่วนจัดการผลิตการเกษตร, ห้องแปรรูปถนอมอาหาร, ห้องบรรจุและตัดแต่ง, ห้องล้างทำความสะอาด และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยได้บรรจุผลผลิตการเกษตรของโรงเรียนแล้ว 6 ครั้ง และจากชุมชน 5 ครั้ง ส่วนแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการทำเกษตรผสมผสาน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 11 ฐาน อาทิ ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า, การเลี้ยงกบในกระชัง และการเลี้ยงหมู

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งไปให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม โอกาสนี้ ทรงรับเด็กที่นิ้วมือและนิ้วเท้าผิดปกติแต่กำเนิด เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ตลอดจนพระราชทานเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้รายอื่นอีก 4 คน พร้อมทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

เวลา 12.18 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อำเภอหัวหิน ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 115 คน ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ให้นักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อาทิ ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสันทนาการโดยนำผลไม้ชนิดต่าง ๆ มาให้นักเรียนสังเกตสีและลักษณะว่าเป็นผลไม้ชนิดใด สีอะไร ซึ่งจะช่วยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่ม และได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ามาให้ความรู้เรื่องการผลิตถ่านชีวภาพ และการนำถ่านชีวภาพมาผสมในก้อนเห็ด ซึ่งนักเรียนสามารถนำเศษไม้ที่หาได้ในโรงเรียนมาทำเป็นถ่านชีวภาพที่มีคุณสมบัติเด่น คือ ช่วยกักเก็บความชื้น และปรับปรุงบำรุงดิน, ด้านการฝึกทักษะอาชีพ สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหินและปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามาให้ความรู้และสอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล เช่น กล้วยฉาบ เค้กกล้วยน้ำว้านึ่ง และกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงสอนทำผ้าบาติก โดยเน้นการนำวัสดุที่หาได้ง่ายและมีมากในท้องถิ่นมาใช้ นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าชุมชน, ด้านสหกรณ์ มีกิจกรรมออมทรัพย์โดยให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิก และไปศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์ ในปี 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทการประกวดการบันทึกบัญชีของสหกรณ์โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน กับทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด