ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ และแพร่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย, อำเภอเมือง, อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีสัชนาลัย, อำเภอกงไกรลาศ, อำเภอศรีสำโรง และอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย รวม 2,000 ผืน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอย 2 ราย ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอพิชัย, อำเภอตรอน, อำเภอทองแสงขัน, อำเภอลับแล และอำเภอเมือง รวม 2,000 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎร พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาว โอกาสนี้ ยังลงพื้นที่ไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูงสลับซับซ้อน ในฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวเย็นถึงหนาวจัดตลอดฤดูกาล

ที่จังหวัดแพร่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฏร ณ หอประชุมโรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง และหอประชุมโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อำเภอเด่นชัย รวม 2,000 ผืน โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎร พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ไปรับผ้าห่มกันหนาว กับลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอเด่นชัย รวม 4 ราย ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด