ข่าวในพระราชสำนัก

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงราย

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวม 1,982 ชุด ที่ผ่านมาโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดทำฐานกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ ความรู้ เข้าใจศาสตร์พระราชา ก่อนนำไปปรับใช้

จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนา การเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง อำเภอเชียงแสน 147 ชุด และผู้แทนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ผาจิ อำเภอเวียงแก่น 37 ชุด ก่อนร่วมทำแนวกันไฟและสร้างฝายกับประชาชน พร้อมติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่เป้าหมาย 7,000 ไร่ โดยดําเนินการไปแล้ว 4,330 ไร่ สภาพป่าคืนความสมบูรณ์เป็นลําดับ สามารถเป็นแหล่งต้นน้ำ ของ 3 ลุ่มน้ำ ในอำเภอเชียงแสน ได้แก่ ลุ่มน้ำยาบ ลุ่มน้ำห้วยเม็ง และลุ่มน้ำห้วยน้ำส้ม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน โดยถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การปลูกผัก ไม้ผล การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาของชนเผ่า ประชาชนมีอาชีพและรายได้ต่อเนื่องเพียงพอในการดำรงชีพ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด