ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และฟังบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตบัณฑิตครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อมุ่งเป้าบูรณาการองค์ประกอบ การบ่มเพาะสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 และสร้างอัตลักษณ์ให้การศึกษา สร้างคน ให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย

จากนั้นฟังบรรยายตัวอย่างผลงานนักศึกษาที่นำองค์ความรู้ในห้องเรียนไปพัฒนาท้องถิ่นของตน เช่น การยกระดับมูลค่าผ้ามัดย้อมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพออวด อำเภอนพพิตำ การเพิ่มมูลค่าสมุนไพรท้องถิ่นสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรบ้านหว้าใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ โดยการสนับสนุนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในทุกสาขาวิชาเข้าใจ และเข้าถึงชุมชนท้องถิ่น เป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตราชภัฏทั่วประเทศในการเป็น "วิศวกรสังคม" ที่พร้อมด้วยทักษะชีวิตเชื่อมโยงทักษะวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตหลังจบการศึกษา และมีความรู้รักสามัคคี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีวานนี้ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพ ที่มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ 4 เสาหลักยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีผลงานการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มนักศึกษา ที่บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามคณะด้วยจิตอาสา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ ซึ่งนอกจากชุมชนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นการสร้างเยาวชนราชภัฏให้เป็น วิศวกรสังคม คือ ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด