ข่าวภาคค่ำ

กระทรวงเกษตรฯ สั่งการด่วนแก้วิกฤตภัยแล้ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดินหน้าขุดบ่อบาดาล ช่วยประชาชนในพื้นที่วิกฤต

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการด่วนที่สุด ให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร รายงานสถานการณ์น้ำและการบรรเทาผลกระทบ ทุกวัน และทำแผนรับมือภัยแล้งทั่วประเทศ พร้อมเร่งรัดการก่อสร้างแหล่งน้ำเพิ่มเติมรวม 421 โครงการ เพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำอีก 942 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 170,000 ไร่ เพื่อเก็บกักน้ำเพิ่มอีกเกือบ 200 ล้านลูกบาศก์เมตร, จัดทำแก้มลิง ขุดสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ให้เกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนทั่วประเทศ 40,000 บ่อ ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว 3 ชุดปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ

ด้าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่บ้านโยทะกา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี แก้วิกฤตภัยแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสเจอสภาพปัญหาน้ำกร่อยและน้ำเค็ม โดยได้วางแผนร่วมกับชาวบ้าน แก้ปัญหาทั้งระยะสั้น และระยะยาว พร้อมจัดสรรงบประมาณเร่งด่วน ขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยชาวบ้านกว่า 73 ครัวเรือนได้มีน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมกำชับให้ประชาชนและทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้งนี้