ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวบ้านรับฝากดิน 6 ปีไม่ได้ทำกิน วอนภาครัฐขนดินออกจากที่นา ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้ว ตรวจสอบโครงการขุดลอกบึงพระ พื้นที่ 148 ไร่ เพื่อกักเก็บน้ำ 740,000 ลูกบาศก์เมตร ให้ชาวบ้านที่ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ใช้อุปโภคบริโภค ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียนปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้ว หลังจากเคยตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง. ตั้งแต่ปี 2558 พบว่าโครงการนี้แม้บรรลุผลตามแผนงานแล้ว แต่ชาวบ้านบางส่วนกลับได้รับความเดือดร้อน รอการแก้ไขจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพราะไม่ได้ทำนาเกือบ 6 ปีแล้ว หน่วยงานภาครัฐที่ทำข้อตกลงฝากดินที่ขุดลอกจากบึงพระ ยังไม่ขนดินออกจากที่นาของชาวบ้าน

สำหรับโครงการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 25 กันยายน 2557 ให้ขุดลอกดินด้วยเครื่องจักร 650,000 ลูกบาศก์เมตร และขนไปทิ้งที่สาธารณะ 15 จุด เช่นวัดและโรงเรียน ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร ค่าจ้างกว่า 31 ล้านบาท แต่มีการแก้ไขสัญญา อ้างถูกชาวบ้านคัดค้านเหตุทำถนนพัง อบต.บึงพระ จึงทำข้อตกลงปี 2557 ฝากดิน 2 ปีไว้ที่นาของชาวบ้านกว่า 10 รายรวม 60 ไร่ แลกกับให้ดินเพื่อปรับที่นาให้สูงขึ้น 1 เมตร

โครงการนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุปผลการตรวจสอบอย่างไร ก่อนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาขยายผลต่อ

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7