ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดขอนแก่น และหนองคาย

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมครู และนักเรียน โรงเรียนประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีทั้งแบบประจำและไปกลับ รวม 768 คน มีนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วม โดยองคมนตรี ได้ให้คำแนะนำ พร้อมกับให้ส่วนราชการเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดทำโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะรอบด้าน ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ทำให้ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัล IQA AWARD การประกันสุขภาพการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น 4 ปีติดต่อกัน จากกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ยังมีฐานเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะอาชีพ อาทิ ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ และการทำบ้านดิน

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2483 ต่อมาปี 2509 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ให้สร้างอาคารเรียน และพระราชทานนามใหม่ ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,097 คน โดยองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยเรื่องการพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับครูและนักเรียน กับมอบสิ่งของพระราชทานและอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อให้นำไปใช้ต่อยอดการทำงานและศึกษาต่อในสายวิชาชีพ เช่น ช่างตัดผมชาย หญิง จักสาน ดนตรีนาฏศิลป์ ทั้งยังนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ อาทิ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 26 เหรียญ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด