ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ไปติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงหน้าแล้ง รวมถึงปฏิบัติการฝนหลวง

จากนั้น ไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนกระเสียว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช และสามชุก โดยเป็นเขื่อนดิน ปริมาณน้ำที่ระดับเก็บกักสูงสุด 390 ล้านลูกบาศก์เมตร มีระบบการส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและขวา คลองซอยและคลองแยกซอยทั้งสองฝั่ง 5 สาย สามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูฝน 130,000 ไร่ ฤดูแล้ง 65,000 ไร่ ช่วยบรรเทาอุทกภัยในโครงการท่าโบสถ์ล่าง และโครงการสามชุก 350,000 ไร่ ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและท่องเที่ยว

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอด่านช้าง สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2523 กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของห้วยกระเสียว เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำกระเสียว ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยพระราชทานแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 50,000 ที่ทรงวางโครงการไว้ให้กรมชลประทาน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2526 เป็นเขื่อนดิน ความจุ 2.80 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ และมีการจัดตั้งกลุ่มบริหารการใช้น้ำ 1 กลุ่ม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด