ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมบัญชีกลางชี้ขาดผลสอบรถดูดฝุ่น จ.ตาก-สุโขทัย

ปัญหานี้ได้รับความสนใจแก้ไข หลัง สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลตรวจสอบปี 2556 จากข้อร้องเรียนของประชาชนว่า พบรถดูดฝุ่นจำนวนมาก จอดทิ้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย สตง.ตรวจสอบพบ สำนักงานจังหวัดสุโขทัยจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการชุมชนปี 2552 ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จัดซื้อรถดูดฝุ่นทั้งสิ้น 78 คัน งบประมาณกว่า 82 ล้านบาท มอบให้เทศบาลและ อบต.รวม 13 แห่ง แต่จากการสอบถามท้องถิ่นหลายแห่ง ระบุ ไม่ได้ร้องขอ อีกทั้งใช้งานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่

สตง.แจ้งข้อสังเกตว่า การจัดซื้อรถดูดฝุ่นเป็นไปตามขอบอำนาจหน้าที่หรือไม่ การจัดซื้อในลักษณะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืม ไม่มีระเบียบปฏิบัติและไม่เข้าลักษณะการยืมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และการใช้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ สภาพพื้นที่ไม่เหมาะกับการใช้งาน

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จังหวัดสุโขทัย สรุปผล ไม่ปรากฏเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังชี้ขาด ก่อนแจ้งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่า รถดูดฝุ่นใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เช่นเดียวกับจังหวัดตาก ผลสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จังหวัดตาก ระบุ พบความประมาทเลินเล่อไม่ร้ายแรง ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบชดใช้เงินแผ่นดินกว่า 90 ล้านบาท จากการจัดซื้อรถดูดฝุ่น 112 คัน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 แห่ง ยืมใช้ ทั้งที่ไม่ได้ร้องขอ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พิจารณาชี้ขาด ไม่ถือว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรง จึงไม่มีผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ แล้วจะทำอย่างไรกับรถดูดฝุ่นที่จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย ใช้งบประมาณกว่า 170 ล้านบาท จัดซื้อมา

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ตรวจสอบเรื่องนี้ขณะเป็นผู้ว่า สตง. และยังคงติดตามขยายผลร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ฝากข้อสังเกตเรื่องนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7