ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 จังหวัดบึงกาฬ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเชิญอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์, สมาร์ตทีวี, กระเป๋า, ผ้าห่ม และอุปกรณ์กีฬาไปมอบเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนระดับอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 293 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 21 คน โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และโครงการด้วยรักและห่วงใย มีกิจกรรมฝึกอาชีพ อาทิ นวดแผนไทย ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ และเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ ได้รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล อาทิ เหรียญทองการแข่งขันเข้าค่ายพักแรมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเหรียญทองการแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จากนั้น องคมนตรี และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พร้อมเชิญอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ โดยโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม ในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 25 คน ด้านการประกอบอาชีพ โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนโดยใช้เงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักเรียนพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ผ่านมา นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะต่าง ๆ อาทิ รางวัลเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะดนตรี ประจำปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการ และรางวัลเหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับชาติ โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับทุนพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ 12 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด