ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายโครงการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา จำนวน 4 โครงการ ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้เข้าไปพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตนเองได้จริง ได้แก่ โครงการแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งกันของนักเรียนในโรงเรียนของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์, โครงการชุมชนเศรษฐกิจเข้มแข็งของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ, โครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะเพื่อการจัดการขยะชุมชนของกลุ่มผู้นำนักศึกษา และโครงการค่ายครุศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น

ในตอนบ่าย ร่วมรับฟังร่างแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประธานอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ พร้อมกันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ยังได้เข้ารับฟังและร่วมอภิปรายถึงกระบวนการยกระดับการผลิตและพัฒนาครูร่วมกับคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่นอกจากจะช่วยสร้างสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 แล้ว ยังเป็นการบ่มเพาะอัตลักษณ์พิเศษด้านการสร้างสัมพันธ์และพัฒนาชุมชนให้กับบัณฑิตครุศาสตร์ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด