ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ไปตรวจเยี่ยมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร พร้อมเชิญอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน และติดตามการดำเนินงานโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ รวม 618 คน ในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 73.53 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาส่วนใหญ่เข้าศึกษาต่อทั้งในสายอาชีพและสายสามัญ ที่ผ่านมา โรงเรียน ครู และนักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดต่าง ๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ "รักธรรมชาติ ดูแลสิ่งแวดล้อม สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น", รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 และรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดโครงงานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด