สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : ไทยเสนอการศึกษาทุกช่วงวัยในเวทีการศึกษาโลก

การประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของไทย เสนอประเด็นบนเวทีการศึกษาโลก ต้องสร้างสมดุลและทิศทางการศึกษา มุ่งความสำคัญของการศึกษาทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่ก่อนปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา เรียนรู้ อ่าน เขียนอย่างเท่าเทียม

สำหรับทิศทางการศึกษาไทยยุคใหม่ ต้องสอดรับในยุค 4.0 การเรียนรู้จะต้องไม่ใช่หยุดแค่ท่องจำในตำรา แต่สามารถเรียนรู้อยู่ได้ทุกที่ เพื่อสร้างประสบการณ์ ใช้เป็นวิชาความรู้สู่นอกตำราเรียน และอีกกลไกขับเคลื่อนการศึกษาไทยยุค 4.0 ผู้ปกครองและสถานประกอบการต้องไม่ตีกรอบ จำกัดวิชาชีพที่เรียนมา แต่ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต-นักศึกษา ได้แสดงฝีมือ เพื่อค้นหาสิ่งที่ชอบ และอาชีพที่รัก

การประชุม Education World Forum เป็นเวทีการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก ที่ได้รับความสนใจจาก ผู้นำวงการศึกษาระดับประเทศ เพื่อร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียม เสมอภาคไปทั่วโลก ซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีต่อวงการศึกษาของไทย จะได้นำแนวทางการศึกษา และเทคนิคการเรียนรู้ในชาติอื่นมาร่วมบูรณาการให้ดียิ่งขึ้น