สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : ยกระดับการศึกษาไทยบนเวทีโลก

โดยบนเวทีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ถูกเชิญให้ขึ้นกล่าวปาฐกถา หัวข้อพิเศษ คือ เรื่องการขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐ การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบการศึกษา ต้องไม่ใช่หน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง และเรื่องการสนับสนุนการศึกษาทุกช่วงวัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเชิงนโยบายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญทางการศึกษาทั่วโลก โดยได้หารือในเรื่องโอกาสและความท้าทายทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาระบบการสอบ PISA (โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ : Programme for International Student Assessment) และการส่งเสริมการเรียนรู้ทางออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ จะสอดรับการพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน ให้ก้าวรับกับบริบทแห่งศตวรรษที่ 21 จะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และต้องมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนที่ทำงานได้จริง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ได้ ทั้งหมดนี้จะเป็นหัวใจหลักเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษาที่ยั่งยืน