7HD NEWS IDEA CONTEST

เพศที่ 3 กับการใช้ชีวิต ตอน 2 - Speed New มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7HD NEWSIDEA CONTEST วันนี้ไปรับชมผลงานนักศึกษากันต่อ กับการใช้ชีวิตในสังคมของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ พวกเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้าง ไปติดตาม "เพศที่ 3 กับการใช้ชีวิต" ตอนที่ 2 จากผลงาน ทีม Speed New มหาวิทยาลัยอุุบลราชธานี