เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : ธ.ก.ส. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคลองทำเนียบ สู่โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย

พื้นที่กว่า 500 ไร่ ของเกษตรกรบ้านคลองทำเนียบ เต็มไปด้วยต้นข้าวพันธุ์ กข 43 ที่กำลังจะออกรวง ทำให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2 ปีก่อนกว่าเท่าตัว หลังได้รับการอบรมความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว และตลาดรูปแบบใหม่ จนสามารถเปลี่ยนมาปลูกข้าวที่เป็นที่มีคุณภาพ และมีตลาดรองรับ

หลังรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคลองทำเนียบ จึงได้ตั้งโรงสีข้าว และเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เพื่อผลิตข้าวแบบครบวงจร ก่อนต่อยอดเข้าโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยมี ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนสินเชื่อ เป็นพี่เลี้ยงแนะนำอาชีพเสริม สอนการทำบัญชี และความรู้ทางการเงิน

วิสาหกิจชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านคลองทำเนียบ นับเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม และคนในชุมชนมีส่วนร่วม ถือเป็นเป้าหมายของโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย ที่ต้องการยกระดับเกษตรกรให้มีความมั่นคง นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก